El Butlletí oficial del parlament de Catalunya del 6 de febrer, publica l’admissió a tràmit de la proposta de resolució, presentada pels diputats Mònica Sales i Ramon Tremosa, sobre “el millorament de la via d’accés des del Pont d’Orrit fins al Mas de Barreda”

QUIN ÉS EL SEGUENT TRAMIT?

Article 168. Tramitació.

1.- La proposta de resolució és objecte d’un debat en què poden intervenir, després del grup o del diputat autor de la proposta, un membre de cadascun dels grups parlamentaris que hi han presentat esmenes i, a continuació, un membre de cadascun dels grups que no hi han intervingut, per un temps màxim de deu minuts.

2.- El grup o el diputat proposant disposen d’un torn final de dos minuts per a indicar el text que posen a votació i les esmenes que accepten, o bé per a proposar-ne de transaccionals, per tal d’assolir un acord entre la proposta i les esmenes presentades; el grup parlamentari esmenant pot vetar la transacció. També es poden presentar noves esmenes si són signades per tots els grups parlamentaris.

Finalment, se sotmet a votació la proposta de resolució en la formulació donada pel grup o la persona proposant. Qualsevol grup pot demanar que es voti separadament una part o diverses parts de la proposta; el president, després d’escoltar el grup o la persona proposant ha d’accedir a la demanda si no en contradiu el sentit original.

3.- El president del Parlament o de la comissió pot acumular, als efectes del debat, les propostes de resolució relatives a una mateixa qüestió o a qüestions que tenen connexió entre elles. Així mateix, els grups parlamentaris poden proposar d’acumular la votació de propostes de resolució relatives a una mateixa qüestió o amb un contingut substancialment idèntic, i proposar la refosa o la transacció entre aquestes i les esmenes presentades, per tal que el Parlament adopti una resolució única. Qui ha presentat una proposta de resolució pot vetar l’acumulació i demanar que la seva proposta sigui votada separadament. No obstant això, si dues propostes amb text coincident no han estat acumulades i han estat votades separadament, la Mesa de l’òrgan que l’hagi substanciada, escoltats els proposants, pot acordar que es publiquin com una resolució única.

4.- La comissió a la qual correspongui per raó de la matèria ha de controlar, d’acord amb el procediment establert per l’article 162, el compliment de les resolucions aprovades. Si es tracta d’una resolució aprovada en comissió, el que estableix l’article 162.5 se substancia
davant la mateixa comissió que la va aprovar.