Les actuacions, destinades a facilitar l’accés a les masies i a facilitar la lluita contra els incendis, suposen la millora de més de 4,3 Km de vials.

https://riner.ddl.net

DILLUNS 04 MAIG 2020

Que els accessos a les masies del terme municipal de Riner estiguin en bones condicions és una prioritat per l’Ajuntament de Riner.

En aquest sentit, i gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida, es van poder dur a terme els treballs d’arranjament de camins municipals del terme municipal de Riner tot duent a terme les tasques de reparació de forats als camins, de motoanivelladora i aportació de graves i transport, estesa i compactació d’àrids reciclats.

Amb aquestes actuacions s’ha obtingut una millora important al ferm de camins municipals que ha fet que els accessos a les masies disseminades del municipi hagi millorat exponencialment.

DIMARTS 10 MAIG 2022

L’Ajuntament de Riner (el Solsonès) ha condicionat 3 camins forestals del municipi per tal de millorar l’accés a les masies del terme municipal i per facilitar la prevenció i extinció de possibles incendis.

fOTO. Ajuntament de Riner

L’actuació en els 3 camins forestals (amb una longitud total de 4.300 metres) ha consistit en el repàs i piconatge dels vials i en la construcció de trencaaigües per evitar que l’aigua de pluja els malmeti.

Els 3 vials rurals arranjats són el Camí des de Camps de l’Estany cap a Guardiola, el Camí de l’Avellanosa a Clot del Forn i el Camí de Borràs.

El Servei català de Trànsit ha atorgat a l’Ajuntament de Riner una subvenció de 149.764 euros per crear nous camins de connexió interna.

DIMECRES 18 GENER 2023

Atorgada pel Servei Català de Trànsit per condicionar l’accés al cementiri de Freixinet, connectar diversos espais de Santa Susanna i crear un nou camí a la zona de “la Carrera”

El Servei català de Trànsit ha atorgat a l’Ajuntament de Riner una subvenció de 149.764 euros per crear nous camins de connexió interna del municipi que facilitin i facin més còmoda i segura la circulació de vianants i vehicles. En concret, l’ajut es destinarà a condicionar l’accés al cementiri de Freixinet, a millorar la connexió entre diversos espais del nucli de Santa Susanna i a crear un nou camí a la zona de “la Carrera” a Freixinet. Les actuacions es portaran a terme durant aquest 2023. Cal remarcar que el projecte de Riner va ser el quart millor valorat de tots els presentats a la Generalitat.

L’alcalde Riner, Joan Solà, remarca que “aquestes actuacions permetran fer més segurs i accessibles diversos punts d’especial interès públic a través d’uns espais i camins inexistents a dia d’avui, ja que facilitaran als vianants unes noves vies il·luminades i amb menys risc i evitaran el perill evident que suposa recórrer a peu i quasi sense espai lateral aquests trams per la carretera”.

L’actuació al cementiri de Freixinet consistirà a crear al lateral de la carretera local que travessa Freixinet (la que uneix el nucli de Santa Susanna amb el nucli de Su) un camí per a vianants, que permeti desplaçar-se al cementiri d’una manera accessible, segura i protegida davant la circulació de vehicles. Ara els veïns que volen desplaçar-se a peu a la necròpoli han de circular per aquesta carretera local, recorrent un tram de camí amb pendent, sense voral, amb circulació de vehicles en els dos sentits, i amb una cuneta enfonsada i plena de vegetació que la fa totalment impracticable en cas de tenir que accedir-hi per evitar un perill.

La intervenció inclourà la col·locació a la cuneta d’un col·lector soterrat per recollir les aigües que hi circulen, d’una barana de fusta que protegirà els vianants de la circulació dels vehicles amb un passamà per a les persones amb mobilitat reduïda, i d´àrees planes per permetre el descans dels usuaris amb més dificultats de movilitat.

La segona actuació se centrarà en la connexió de diversos espais del nucli de Santa Sussana amb les parades d´autobús de la zona. L’actuació consistirà concretament en crear un nou camí que uneixi el camí paral·lel a l´antiga C-55 (que connecta l´accés des de l´església de Santa Susanna de Riner i la masia de Cal Cabot) i la parada de l´autobús que va en direcció Cardona-Barcelona-Berga, així com en connectar el camí que ressegueix la C-55 amb el restaurant Sant Ponç i amb la zona del parc infantil municipal, permeten accedir còmodament des del restaurant a la parada de l´autobús que va en direcció a Solsona.

Les obres, que evitaran que gent amb mobilitat reduïda circuli per zones no adaptades a aquest col·lectiu i, en general, el risc davant el trànsit rodat, contemplen també la instal·lació d’un col·lector soterrat que reculli les aigües que hi circulen i la col·locació de paviment de formigó armat al voral.

Finalment, l’actuació a la zona de “la Carrera” de Freixinet, permetrà transformar la cuneta del tram de carretera d’accés a l’escola rural en un camí accessible, sanejant-la de vegetació i creant un nou camí de 1,80 metres d´amplada amb un acabat de sauló-ciment, adaptant-lo al terreny amb petits murs de contenció i una cuneta de formigó que eviti l´aigua i que alhora el protegeixi de les feines i la maquinària del camp.

Per tot el tram de camí del costat carretera es col·locarà també una barana de fusta que protegirà els vianants (escolars, gent gran, turistes, senderistes, etc.) davant la circulació dels vehicles, així com un passamà per a les persones amb mobilitat reduïda.

Les tres actuacions contemplen la col·locació de fanals amb il·luminació led que garanteixi la visibilitat nocturna i millori la seguretat de vianants i vehicles, l’habilitació de diversos passos de vianants (nornals i elevats) la instal·lació de senyalització de reducció de velocitat i la plantació de plantes autòctones aromàtiques i mel·líferes. En tots els casos els treballs es faran respectant la normativa referent a l’accessibilitat i a la supresió de barreres arquitectòniques, i la implementació d’enllumenat es farà seguint criteris d’eficiència energètica.

L’ajut de la Generalitat de Catalunya s’emmarca en la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.

L’AJUNTAMENT DE RINER ARRANJA 12 CAMINS PER FACILITAR L’ACCÉS A LES MASIES DEL MUNICIPI.

DIMARTS 07 FEBRER 2023

Els treballs, que han suposat una inversió global de quasi 66.000 €, han comportat també la millora de vials que connecten explotacions agrícoles, ramaderes i forestals de la zona.

fOTO. Ajuntament de Riner

L’ajuntament de Riner ha arranjat una dotzena de camins del municipi per tal de facilitar l’accés a les masies del terme municipal de Riner, amb una inversió global de 65.978 euros finançada per l’Agència de Residus de Catalunya. En total, s’han condicionat quasi 9 quilòmetres de vials, els quals presentaven una gran degradació degut a les inclemències meteorològiques, el pas del temps i el seu ús diari.

Els treballs han consitit en l’esplanació dels camins, tots ells d’una amplada de 3,5 metres, el peraltat d’agunes corbes i l’aplicació d’una capa d’àrids reciclats.  

Els camins en questió no només donen accés a diverses masies, actualment habitades, sinó que també connecten explotacions agrícoles, ramaderes i forestals del municipi. “Aquest fet -remarca Joan Solà, alcalde de Riner- suposa que l’arranjament dels camins implica una millora de la comoditat i la seguretat dels veïns i veïnes, però també redunda en benefici de l’economia general del municipi”.

Els vials arranjats són el Camí de l’Alzina, el Camí del Solé de Sant Jaume, el Camí de Cal Fuster Cabot, el Camí de la nau de Villorbina, el Camí de Cal Claret, el Camí de Cal Mestre Guifré, el Camí de La Casanova, el Camí de la Cirosa, el Camí del Soler Brocó, el Camí de Cal Marxant, el Camí de la Serra de Su i el Camí de Vilaseca.

Cal recordar també que l’Ajuntament de Riner invertirà enguany, gràcies a una subvenció del Servei Català de Trànsit, quasi 150.000 euros per crear nous camins de connexió interna del municipi que facilitin i facin més còmoda i segura la circulació de vianants i vehicles. En concret, l’ajut es destinarà a condicionar l’accés al cementiri de Freixinet, a millorar la connexió entre diversos espais del nucli de Santa Susanna i a crear un nou camí a la zona de “la Carrera” a Freixinet.