Atenent la s0licitut dels amics de ALTA TENSION/ALTA TENSIÓ PUBLIQUEN LA SEGUENT RECTIFICACIÓ

RECTIFICACIÓN DE IMPORTANCIA: el Ayuntamiento de Graus no ha rechazado en ningún momento la incorporación al Consorcio que estamos creando entre nuestra Plataforma y los ayuntamientos afectados

Diuen que de savis és rectificar, però això no ens consola molt davant la magnitud de l’error d’interpretació comès en la nostra anterior reunió de coordinació (de la qual adona el nostre anterior post) i difós amb posterioritat a través d’aquest blog. Per això, quan s’han conegut els fets que han portat a aquest error, ens hem apressat a rectificar nostra anterior entrada i volem, amb aquesta, deixar palesa nostra consternació per l’error comès; presentar nostres més sinceres disculpes de manera pública a l’Ajuntament de Graus i reiterar la nostra plena confiança en ell, esperant que la confusió comesa no suposi ni la més mínima fallida en la unitat d’acció que hem aconseguit, almenys en La Ribargorça, els diversos grups que integren la nostra Plataforma i els ajuntaments afectats per l’Autopista Elèctrica.
Òbviament, l’error d’interpretació al que al·ludim té a veure amb la nostra confusió en creure que l’Ajuntament de Graus rebutjava integrar-se en el Consorci que, com sabeu, estem creant, la qual cosa va motivar la nostra valoració negativa (que acompanyàvem, això sí, amb la nostra estranyesa). Això, com s’ha demostrat posteriorment, no és cert (simplement s’havia produït un ajornament de la decisió) pel que, en definitiva, i per tractar de solucionar el problema generat en la mesura del possible, hem elaborat la següent nota de premsa, assumint nostra plena responsabilitat, com a Plataforma, en l’error comès i explicant, no obstant això, les circumstàncies que ens van portar a caure en ell:
 

L’anunciada adhesió de l’Ajuntament de Graus al Consorci que s’està creant entre les associacions integrades en la nostra Plataforma i els ajuntaments afectats pel traçat de l’Autopista Elèctrica Peñalba-Arnero-Isona, que estava previst formalitzar en l’últim ple celebrat en aquest ajuntament, ni tan sols va aparèixer en l’ordre del dia de dita plena, no sent, per tant, objecte ni de debat ni de votació. 
Per aquesta raó, quan es va debatre sobre el Consorci en la reunió de coordinació de la nostra Plataforma amb els ajuntaments afectats del passat divendres 11 de gener (a la qual no va assistir cap representant municipal de Graus, encara que la persona designada per a aquesta fi va excusar la seva presència amb antelació per resultar-li impossible acudir a la cita), alguns companys de la nostra Plataforma van interpretar la no inclusió de l’adhesió al Consorci en el citat ple de l’Ajuntament de Graus com un ajornament sine die o fins i tot com un rebuig d’aquest ajuntament a integrar-se en el nostre Consorci, la qual cosa, òbviament, va motivar la incomprensió i la valoració negativa, que, posteriorment, vam expressar i difondre públicament a través del nostre blog. 
A data d’avui hem conegut que l’ajornament del debat i votació de l’adhesió al Consorci en l’últim ple de l’Ajuntament de Graus es va produir davant els dubtes sorgits i expressades pel Grup Socialista en aquest consistori, fet que es va produir a més en l’últim moment, traslladant-se aquests dubtes a l’equip d’advocats del Consorci. 
D’altra banda, juntament amb la valoració negativa que expressàvem en el nostre blog, al·ludíem al fet que en el passat l’Ajuntament de Graus, en l’època de l’anterior projecte d’Autopista Elèctrica, denominat Graus-Sallente (però idèntic a l’actual projecte en el seu traçat pel terme municipal), ni tan sols va contemplar aquell projecte com a objecte d’al·legació, justificant-se llavors com un “error del funcionari responsable”. Davant una agressió tan greu i tan reiterada al nostre territori (és el tercer intent de fer passar per les nostres terres una línia de 400.000 volts), no haver retirat en el seu moment les velles torres de l’Aragón-Cazaril (que Red Eléctrica de España pretén reutilitzar per al seu actual projecte) i plantejar dubtes en l’últim moment abans d’una votació anunciada i esperada, no ens sembla políticament correcte (cal recordar a més que l’anterior projecte, Graus-Sallente, va ser desestimat pel Tribunal Suprem a partir del recurs interposat per l’Asociación de Amigos, Residentes i Vecinos de Torres del Obispo i l’Associació IPCENA de Lleida i finançat íntegrament per ambdues associacions, integrades en la Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica).
Per això, i en definitiva, des de la nostra Plataforma volem presentar nostres més sinceres disculpes a l’Ajuntament de Graus per la nostra desenfocada interpretació de l’ajornament temporal de la seva adhesió al citat Consorci (protagonista màxim de l’oposició al projecte d’Autopista Elèctrica en aquests moments), error d’interpretació que lamentem profundament, però en el qual ha pesat notablement la gestió del pasat, a la qual ens referíem abans. En qualsevol cas, assumim plenament la nostra responsabilitat davant tal error d’interpretació i, juntament amb les nostres disculpes, volem reiterar nostra actual plena confiança a l’Ajuntament de Graus, que en tot moment, des de l’inici de la fase d’al·legacions contra el projecte d’Autopista Elèctrica Peñalba-Arnero-Isona, ha lluitat amb fermesa i de manera unitària amb la resta d’ajuntaments afectats a la zona i la nostra Plataforma contra aquesta injustificable agressió al nostre territori.