Els espais d’acampada situats a la comarca del Pallars Jussà han estat inclosos al padró de la taxa pel servei de “recepció obligatòria de recollida, tractament i transport d’escombraries” de l’any 2022

Els espais que hauran de pagar aquesta taxa son:

Caixen, La Borda de Batalla, Mas de Barreda, Prat de la Bassa, Prat del Bosc, Prat del Cultiot, Prat Llarg i Prat Petit, ja que s’hi ha exercit activitat d’acampada i en previsió de que s’hi realitzi aquest any 2022.

La taxa 7b correspon a acampades de menys de 30 dies i l’import és de 142,82€, la taxa 7c, és per acampades de més de 30 dies i l’import és de 254,39€. En aquest primer any es consideren de servei indirecte – distants dels punts de recollida i s’hi ha aplicat la bonificació del 50%, prevista per altres taxes en casos similars. De manera que correspondria  la meitat de la taxa 7b i l’import serà de 71,41 €.

Tots aquests espais d’acampada inclosos en el padró de taxa. formen part de la xarxa d’acampada de la fundació Josep Carol.

Les principals línies d’actuació de la Fundació són:

La formació d’educadors i educadores, impartida des de l’Escola FORCA: formació inicial, continuada, generalista i específica d’educadors i educadores en el lleure per tal de desenvolupar activitats amb infants i joves que siguin de qualitat.
La formació de joves a través d’iniciatives que combinen la reflexió amb l’acció i analitzen les qüestions que els afecten i els envolten per tal d’aconseguir una societat més crítica i capacitada per transformar-se.
L’acció educativa, que s’estructura en diversos projectes destinats a infants i joves, tant en l’àmbit de l’educació no formal com també en el de l’ensenyament reglat. Aquests projectes es construeixen des de la metodologia escolta, fonamentalment basada en la pedagogia de l’acció.
La recerca en els camps educatiu i social i la generació de reflexió i pensament en aquests àmbits, com també l’assessorament a institucions i organitzacions, tot potenciant el treball en xarxa en temes d’interès per a la comunitat educativa.
-La creació i la gestió de recursos, tant pedagògics, com tècnics i logístics, per tal de donar suport a la tasca dels diferents agents educatius.
-La dinamització d’Amescoltes, la Xarxa de suport a Escoltes Catalans que té per finalitat canalitzar el suport ciutadà a l’escoltisme que vulguin aportar persones amigues del moviment, pares i mares o antigues i antics escoltes.