La Vilavella del Castellet és un jaciment medieval de naturalesa rural. Aquest jaciment es troba ubicat a la Ribagorça, i, més concretament, a la subcomarca de La Terreta.

El jaciment té una cronologia aproximada entre els segles X-XIV, i està format per una església i diferents estructures d’hàbitat. Aquestes s’han construït usant com a matèries primes els mateixos blocs de la tartera sobre la qual s’assenta, lloses de pedra sorrenca i argamassa de terra.

Arqueòlegs documentant les troballes l’any 2015. Fotografia Sabina Batlle.

Els treballs arqueològics es van iniciar l’any 2015 amb una primera prospecció i diversos sondejos per tal de detectar les àrees d’interès arqueològic. Posteriorment, els anys 2016 i 2017 es va procedir a excavar diverses estructures: una església i una possible construcció d’hàbitat. En campanyes posteriors s’ha procedit a la delimitació de les diverses estructures que formen part del jaciment per tal de conèixer com s’organitzava urbanísticament aquest hàbitat.

Els treballs realitzats fins al moment ens permeten interpretar aquest jaciment com un poblat medieval de caràcter ramader.

Els sistemes constructius emprats per a edificar les diferents estructures estarien molt condicionats pel context geogràfic i geològic; una adaptació al medi característica d’aquest tipus d’h’abitat. A més a més, es tracta d’un assentament en altura situat en un punt estratègic dins de la xarxa transhumant que uneix les pastures d’alta muntanya i les terres baixes.

Es tracta d’un jaciment encara poc conegut i amb un gran potencial arqueològic que caldrà seguir investigant en els propers anys.