L’ajuntament de Tremp va aprovar el passat 23 de juny, en ple ordinari, la “modificació del POUM de Tremp, amb l’objectiu de procedir a l’estudi de la revisió i modificació dels paràmetres urbanístics que permetin regular l’establiment i construcció de noves activitats vinculades a la producció d’energia elèctrica mitjançant plantes fotovoltaiques o termosolars en tot el sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat”.

Amb els vots de l’equip de govern (ERC i Junts) i l’abstenció del grup “compromís per Tremp” la proposta es va aprovar.

No era el primer com que la moratòria planava sobre el consistori. El ple extraordinari del 4 de novembre de 2020 en el punt 6 de l’ordre del dia tractava l’expedient X2020001926 sobre la “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER REGULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE” .

“Compromís per Tremp (CxT)” va demanar que es retirés de l’ordre del dia al·legant “precipitació i poca preparació de la proposta d’acord presentada per l’equip de govern”.

En aquell moment, novembre de 2020, hi havia 6 avantprojectes o projectes de camps solars presentats al Pallars Jussà, 5 dels quals eren al municipi de Tremp afectant un total de 40 ha.

Divuit mesos després, juny 2020, segons l’informe tècnic que ha servit de base per la prohibició, hi ha vuit peticions presentades al consistori municipal que ocuparien una superfície total de 124 hectàrees.

‘informe, de deu pàgines, signat per l’Arquitecte municipal

Aquesta moratòria afecta vuit peticions. Del total, tres són més petites de tres hectàrees, dos no arriben a les 10, una és d’11,4 i les dues, les més grans, 26 i 71 hectàrees.

El Geoparc s’ha convertit amb l’argument bàsic per portar endavant aquesta mesura. L’alcaldessa ha afirmat, durant el ple, que recomana a les empreses que vulguin instal·lar-se en el municipi “una visita als responsables del Geoparc” abans de presentar la sol·licitud.

També ha quedat clar que no hi ha cap mena de protecció, ni espanyola ni Catalana que justifiqui aquesta prohibició. La llei 42/2007 obre la porta a legislar en aquest tema, cosa que segons la cap de l’oposició a l’ajuntament de Tremp Sílvia Romero i l’alcaldessa Maria Pilar Cases no s’ha fet.