Descripció del Camp de Treball: 
Aquest projecte es vol desenvolupar en el marc de la missió fundacional i amb el suport d’Escoltes Catalans. Això implica que, més enllà de les tasques de rehabilitació estrictament professionals, la generació i desenvolupament de les diferents propostes, així com l’adequació dels espais, es farà amb el treball voluntari del membres de l’associació i altres joves a nivell nacional i internacional interessats en el projecte. L’objectiu és transformar les tasques d’arranjament en activitats d’aprenentatge-servei i, per tant, fomentar la creació de campaments, Camps de Treball i intercanvis internacionals per arreglar accessos, desbrossar els espais que han d’esdevenir terrenys d’acampada, cercar rutes i marcar-les, generar materials i recursos pedagògics, etc. Així doncs, realitzem aquest Camp de Treball que permet a un grup de joves submergir-se dins d’aquesta enriquidora experiència de participació col·lectiva. Alhora es treball el contacte i l’estima a la natura com a valor i eina pedagògica de transformació social i natural. Per molts d’aquests joves és la seva primera participació en el món del voluntariat, amb aquest Camp pretenem que amb aquesta experiència siguin agents actius de la difusió del contacte de la natura, ja que a més a més, un dels valors d’Escoltes Catalans.
OBJECTIUS GENERALS
1. Participar en un projecte d’aprenentatge i servei
1.1. Conèixer la implicació que comporta el projecte a la zona del mas i veure la implicació
voluntària que s’adquireix a partir del propi projecte
1.2. Responsabilitzar-se del desenvolupament i de les tasques de millora del mas
2 Conèixer en el medi natural del Mas de Barreda
2.1. Estimar la natura a partir de la identificació de la flora i la fauna del Mas i veure en què
reporta aquesta en el nostre mode de vida.
2.2. Descobrir l’entorn per conèixer l’espai natural on es concentra el Mas de Barreda
3 Millorar l’entorn natural del Mas de Barreda
3.1. Facilitar d’accés del mas per millorar les condicions d’habitabilitat en un futur.
3.2. Actuar en la prevenció de riscos d’incendis de l’entorn natural del mas.
boscos i l’estructura natural del Mas de Barreda.
Descripció de la feina tècnica: 
El present projecte pretén reintegrar i millorar els camins, els boscos i l’estructura natural del Mas de Barreda.
El projecte del Camp de Treball preveu:
-Reconstruir l’antic mur de pedra que vorejava el mas i feia de separador entre la masia i l’hort.
-Empedrar el camí que arriba al dipòsit d’aigua per tal que pugui ser més accessible.
-Desbrossar el bosc per prevenir possible incendis, amb l’objectiu d’anar, mica en mica, reconstruint l’entorn natural del mas.
Activitats complementàries i de temps de lleure: 
Són les activitats que realitzarem durant el Camp on els joves participants aprendran a valorar l’espai on es desenvolupa l’acció, poder-s’hi moure, integrar. Al ser un Camp per a joves menors d‘edat i donat a la nostra metodologia de treball les activitats que es descriuen a continuació són de caire obligatori a realitzar tot i que són adaptables a les necessitats i motivacions dels participants.
Així doncs, podem parlar de 3 tipus d’activitats diferents en funció de la seva naturalesa:
VISITES I DESCOBERTES: 
Es realitzaran diferents visites i descobertes de l’entorn per tal de conèixer la zona i involucrar als i les participants de la dinàmica natural.
• Descoberta de la zona i entorn del mas de Barreda
• Visita de les masies de la zona
• Ruta per Esplugafreda amb vivac inclòs
• Descoberta de l’Ermita de St. Gervàs
• Visita dels nius del Trencalòs
Hi ha programades una sèrie d’activitats de formació dels i les participants entorn al concepte de natura, medi ambient, orientació a la muntanya, etc. Per tal que es sentin cada vegada més propers i integrats en ella:
• Preparació d’una ruta i activitat d’orientació a la muntanya
• “Vivint el camp”: activitat per viure la natura d’una manera quotidiana, integrar-se en ella i aprendre a gaudir de les petites sensacions que ens aporta.
• “Naturbingo”: Fixar-se en l’entorn més proper al llarg d’una caminada i identificar els elements que integren el paisatge
• “les 5 R”: Conèixer mecanismes i eines per tal de reduir residus
• “Demanda Insostenible”: Comprendre que els recursos i la capacitat de càrrega de la terra són limitats, valorar les conseqüències de l’ús insostenible dels recursos i reflexionar sobre
les desigualtats en l’ús dels recursos
• “La competència”: reflexionar sobre la relació entre els humans i les altres espècies animals del mon.

Escoltes Catalans i la FEJC, sobretot com a activitats a les nits, es treballaran els valors:
Respecte per la pròpia persona, Respecte pels altres, Esforç, Compromís, Sinceritat, Responsabilitat, Solidaritat, Participació a la vida col·lectiva i l’Austeritat.
ACTIVITATS DE LLEURE
Activitats que realitzarem durant el campament, on els participants aprendran diferents jocs, tallers… amb l’objectiu de potenciar la cohesió del grup, motivar-los.
Organització interna:
L’activitat diària que es durà a terme en aquest Camp de Treball preveu que els i les participants es divideixin en tres grups (8 persones a cada grup), cada un liderat amb un dels monitors/es responsables de campament.
Cada grup executarà una tasca diferent del projecte en funció del dia i així s’aniran tornant les tasques per a poder fer una mica de cada una. Les tasques a realitzar són:
• Desbrossar i netejar el bosc
• Empedrar el camí del dipòsit d’aigua
• Reconstruir el mur de pedra del mas
Cada dia els grups realitzaran entre 4 i 5 hores del projecte tècnic, a excepció del grup que li toqui reconstruir el mur de pedra que destinarà 3 hores a la tasca tècnica i posteriorment 2 hores a realitzar les tasques de cuina del campament.
A més a més, cada dia a la nit, es realitzarà una assemblea per tal de valorar el dia, les tasques tècniques i pedagògiques del projecte i poder fer així, un seguiment de cada un d’aquests aspectes per tal de millorar i empoderar el projecte en qüestió.

Entitat gestora d’aquest Camp de Treball: Associació Cultural El Castellet