Es presenta al XII Congrés d’antropoligia (Lleo del 6 al 9 de Setembre) el treball de Rafel Folch Monclús ELS MOVIMENTS NEORURALS ALS PIRINEUS: LA TERRETA.

Resum
L’objectiu de la comunicació és dur a terme una aproximació general al moviment neorural als

Pirineus. Aquest fenomen, que no és ni ha estat uniforme i que des de la seva aparició a les dècades

dels anys seixanta i setanta del segle passat fi ns l’actualitat ha sofert canvis importants quant a

les seves característiques socials, comporta noves dinàmiques socials i culturals en els contextos

rurals on s’insereix. A més de veure els trets generals d’aquesta evolució del moviment i llurs

característiques principals, la comunicació tracta de copsar la repercussió social, econòmica i

cultural d’aquesta realitat, concretament en la zona coneguda com la Terreta, una petita vall de la

comarca del Pallars Jussà. El fenomen del neoruralisme ha de ser emmarcat en un procés general

de transició social vers la terciarització de l’economia rural, les noves percepcions i usos dels medis

naturals i rurals, l’augment de la diversitat social i cultural i un procés d’urbanització creixent que

afecta en l’actualitat, amb ritmes i graus diversos, bona part dels territoris i els sistemes socials de

les àrees rurals i agràries d’arreu. A fi d’abordar aquest fenomen, cal també reparar en l’evolució

recent de les societats pirinenques quant als processos demogràfi cs i socioeconòmics esdevinguts,

marcats, principalment, per la despoblació de la segona meitat del segle passat i la crisi del sector

agroramader. Cal, a més, defi nir l’abast d’aquests canvis en la seva realitat actual, caracteritzada

per un cert redreçament en les dades demogràfi ques pirinenques i l’aparició o consolidació d’unes

pautes de consideració i valoració dels contexts rurals que promouen nous assentaments, nous

patrons culturals i d’activitat econòmica

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya – Centre de Promoció de la Cultura popular i
Tradicional Catalana – Generalitat de Catalunya.
Passatge de la Banca, 1-3 – 08002 – Barcelona
Tel. 933 162 720 – ext.14615

http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/viewFile/225097/306311